תקנון

תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר www.Pets2Fly.com ("האתר"), המופעל על ידי מתן גל גנדלר עוסק מורשה/חברה פרטית מספר 300383411, שמענה הרשום הוא מכבים, ישראל (להלן: "המפעילה"), בכל הנוגע לשימוש באתר ובשירותי המפעילה. אנא קראו את תנאי השימוש בעיון, לפני תחילת השימוש באתר האינטרנט, לפני הזמנת שירותים כלשהם מהמפעילה, ולפני ביצוע תשלום למפעילה.

על ידי כניסתך לאתר המפעילה או תחילת השימוש בו, ו/או על ידי הזמנת שירות במסגרת האתר ו/או מהמפעילה, המשתמש מאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש האלה, וכי הוא מסכים להיות כפוף להם. כמו כן, במידה שאתה נכנס לאתר ו/או מזמין שירותים כנציגה של חברה, הנך מצהיר כי אתה מוסמך לייצג את החברה בהתקשרות זו, ולחייבה בהתאם לתנאי הסכם זה. במידה שאינך מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר, ולא לבצע דרך האתר הזמנות מוצרים ושאו שירותים כלשהם (בין בתשלום ובין בחינם).

לחיצת ידיים עם רקע של מפת העולם

כללי

 1. המפעילה הינה one-stop-shop, המספקת שירותים בתחום של הטסת חיות מחמד ממדינה אחת לאחרת. כמו כן, עשוי האתר (ו/או המפעילה) לספק שירותים נוספים ו/או קשורים, בתחום של טיפול בבעלי חיים.
 2. במסגרת פעילותו, מאפשר האתר לבעליו של בעל חיים, המעוניין להטיסו ממדינה אחת לאחרת (או בתוך מדינה), לקנות מוצרים שונים (כגון כלובים ייעודיים לצורך טיסה), להזמין שירותים שונים (ובכלל זאת שירותים הסעה, שירותי VIP, בדיקות רפואיות, חיסונים, פנסיון לבעלי חיים וכד'), לסייע בהליכים בירוקרטיים שונים (דרכונים, אישורי ייבוא של בעלי חיים, אישורים רפואיים נדרשים, תרגום מסמכים נדרשים וכד'), ואף להזמין ולכרטס כרטיסי טיסה עבור בעל החיים ו/או עבור מלווה.
 3. לצורך קבלת השירותים האמורים, יהיה על המשתמש ליצור קשר ישירות עם המפעילה (דרך האתר, באמצעות דוא"ל, או בכל דרך אחרת), לקבל הסברים ראשוניים על התהליך כולו, ולהזמין מהמפעילה מגוון מוצרים ו/או שירותים על פי צרכיו ו/או רצונו.
 4. למען הסר ספק, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים ו/או מוצרים נוספים במסגרת האתר, ו/או לגרוע שירותים ו/או מוצרים מסויימים, בכל עת.
 5. השימוש באתר ובשירותי המפעילה כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר או בשירותי המפעילה מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש ידועים לו, כי הוא קרא אותם במלואם, וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.  אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להמשיך לגלוש ו/או להשתמש בשירותינו.
 6. על ידי הרישום ו/או הזמנת שירותים במסגרת האתר, הנך מאשר כי הנך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט הנך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להתקשר בהסכם זה, והנך מתחייב לציית לתנאיו. החברות באתר הינה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש באתר לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם, ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בכל קובץ ו/או מידע אשר נמסר לך במסגרת האתר ו/או מאת נציגי ועובדי המפעילה.
 7. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תנאי הסכם זה מעת לעת, וההוראות המעודכנות יחייבו מרגע פרסום השינוי במסגרת האתר, ללא דרישה להתראה כלשהי. באחריות הגולש/משתמש להיכנס לדף זה מעת לעת בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 8. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כניסה לאתר והרשמה

 1. נכון למועד זה, הכניסה לאתר אינה מחייבת הרשמה ו/או מסירת פרטים כלשהם. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי
 2. על אף האמור, השימוש בשירותי האתר, כמו גם הזמנת פרטי מידע ו/או קבלת הצעות ספציפיות כלשהן (בין בתשלום ובין בחינם), יהיו כרוכים בפנייה למפעילה (דרך האתר, או באמצעות דוא"ל), , בהעברת מידע קונקרטי (כגון סוג בעל החיים, יעד הטיסה וכד') על פי דרישת המפעילה, ובתשלום (אלא אם כן יצויין מפורשות אחרת) למפעילה, ו/או לגורמים אחרים הפועלים ו/או אשר יפעלו בשיתוף פעולה איתה
 3. מיד לאחר הפנייה הראשונית למפעילה, תתבקש למסור פרטים אישיים מסוימים, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. מובהר בזאת, כי אין כל חובה למסור פרטים אלה, אך מסירתם מהווה תנאי הכרחי לצורך הזמנת שירותי המפעילה. קבצי מידע וטפסים אותם תזמין מהמפעילה יישלחו אך ורק לכתובת המייל אותה תציין במסגרת הרשמתך (ואשר אותה תוכל להחליף מעת לעת, בהודעה למפעילה). יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, והמשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר. כל מסירת פרטים אישיים בהרשמה לאתר תיעשה על דעת הנרשם וביוזמתו הבלעדית.
 4. למען הסר ספק, מסירת פרטי מידע לא נכונים ו/או לא מדוייקים עלולה לגרום לכך שפרטי מידע מסויימים לא יגיעו לידיעת המשתמש. כמו כן, מסירת פרטי מידע לא נכונים או לא מדוייקים עלול להוביל לקבלת שירות שלא יענה על דרישות המשתמש, ולא יאפשר את הטסת בעל החיים שברשותו. המשתמש נושא באחריות המלאה בגין כל תקלה שתקרה, כתוצאה ממסירת פרטי מידע לא נכונים, לא מדויקים ו/או לא מלאים.
 5. האתר ישמור את המידע במאגר המידע של האתר, וינקוט באמצעים נאותים לשמירה על פרטיות הנרשמים והמידע הנמסר (כמפורט ב מדיניות הפרטיות של המפעילה).
 6. במסירת המידע, הנרשם נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר מידע שינוהל/מנוהל על ידי האתר/המפעילה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן כי האתר ישלח אליו חומר מקצועי ושיווקי, לרבות עדכונים, פרסומים, הודעות, סקירות, דו"חות והצעות שונות. כמו כן, נותן בזאת המשתמש את הסכמתו לעשיית שימוש במידע בידי כל אחד מגורמי המפעילה, ובידי צדדים שלישיים עימם תתקשר המפעילה.
 7. למען הסר ספק, המשתמש יימנע ממסירת ו/או מהכנסת פרטים של צד שלישי כלשהו לאתר המפעילה ו/או למאגרי המידע שלה (ובכלל זאת מסירת פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים, אמצעי תשלום וכד'), זולת אם קיבל הסכמתו של אותו צד שלישי מראש. האחריות בגין מסירת מידע כאמור לידי המפעילה תחול על המשתמש בלבד.
 8. המפעילה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להפסיק את פעילותה, ו/או להפסיק את פעילות האתר ו/או את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

שירותי המפעילה

 1. השירות הבסיסי המסופק על ידי המפעילה (חלקו באמצעות האתר) הינו סיוע בהטסת בעלי חיים בין מדינות שונות, וכן כלל השירותים הנלווים ומכירת מוצרים נלווים הדרושים לצורך ביצוע ההטסה.
 2. המשתמש מבין כי חלק משירותי המפעילה הינם שירות ייעוץ ובירוקרטיה, וכי גם שירותים אלה כרוכים בתשלום (החל בדמי פתיחת תיק, ועבור דרך גביית דמי טיפול שוטפים באיתור מסמכים, הכנתם והגשתם במדינות השונות).
 3. המשתמש מודע לכך כי חלק מההליכים הבירוקרטיים הכרוכים בהטסת בעלי חיים נקבעים בידי רשויות ממשלתיות, מוסדות וארגונים שונים, וכי הללו יכולים לשנות את נהליהם ומדיניותם מעת לעת. למשתמש לא תעמוד כל טענה כנגד המפעילה בגין עיכובים ו/או דרישות נוספות אשר ייגרמו כתוצאה מהתנהלותן של הרשויות החיצוניות האמורות.
 4. יצויין, כי המידע הנמסר למשתמש על ידי המפעילה, המתייחס לדרישות רגולטוריות ובירוקרטיות שונות, הינו מידע אשר מפורסם בידי אותן רשויות. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין רכיבי מידע חסרים, שגויים ו/או בלתי-מדוייקים אשר יימסרו בידי גורמים חיצוניים כאמור.
 5. המידע המתייחס להטסת בעלי החיים עצמם, לשעות טיסה וכד', נמסר גם הוא בידי גורמים חיצוניים (לרוב, חברות תעופה), וגם הוא אינו מצוי בשליטתה של המפעילה. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין רכיבי מידע חסרים, שגויים ו/או בלתי-מדוייקים אשר יימסרו בידי גורמים חיצוניים, כמפורט לעיל.
 6. עם כניסתו של המשתמש לאתר, ולאחר שיחליט על פתיחת תיק מול המפעילה, יקבל המשתמש מהמפעילה מידע – באמצעות שיחה טלפונית או באמצעות דוא"ל, אשר יפרט את ההליכים הנדרשים לצורך הטסת בעל החיים שברשותו. במסגרת המידע שיקבל המשתמש, יפורטו פעולות והליכים שונים, ויתאפשר לו לבחור את המוצרים ו/או שירותים נוספים אותם הוא מעוניין לרכוש מהמפעילה.
 7. למען הסר ספק, המשתמש יהיה רשאי להיעזר בשירותי המפעילה לשם ביצוען של חלק מהפעולות בלבד. מטבע הדברים, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעולות ו/או הליכים כלשהם אשר אותן יבצע המשתמש בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי מטעמו.
 8. לאחר בחירת השירותים המבוקשים, ובכפוף לביצוע תשלומים כפי שיידרשו על ידי המפעילה, תימשך התקשרות הישירה בין המפעילה לבין המשתמש. יצויין, כי תקשורת זו תבוצע על פי רוב באמצעות דוא"ל, אף כי המשתמש יהיה רשאי ליצור קשר טלפוני עם המפעילה בשעות העבודה המקובלות אצל המפעילה.
 9. למען הסר ספק, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לספק שירותים נוספים בעתיד, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
 10. המפעילה תהא רשאית, ואף עשויה מעת לעת, לשלוח למשתמשיה הרשומים מודעות ו/או הודעות דוא"ל לתיבת הדוא"ל של המשתמש, ובהן עדכונים אודות שירותי האתר, שירותים חדשים, מבצעים והנחות וכד'. המשתמש מסכים בזאת לקבלת דיוור זה, ומבין שהמפעילה אינה אחראית לכלל התכנים המפורטים בו (ובפרט ככל שמדובר בתכני צדדים שלישיים).
 11. השימוש בחלק משירותי האתר עשוי לדרוש הסכמה של הגולש לתנאי שימוש נוספים, כפי שיפורט ביחס לכל שירות בנפרד.
 12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי חלק מהשירותים המוצעים על ידי המפעילה, ובפרט שירותים המבוצעים מחוץ לתחומי מדינת ישראל, מבוצעים בידי צדדים שלישיים שאינם קשורים למפעילה, אשר להם שותפויות עסקיות שונות עם המפעילה. על פעילותם של גורמים אלה יחולו תנאי השימוש שלהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי המפעילה בעניין תחולתם של אותם תנאי שימוש.
 13. מובהר כי המפעילה רשאית לעדכן את תעריפי השימוש ו/או הזמנת שירותים ספציפיים באמצעות האתר, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש או הסכמת המשתמש. הודעה על עדכון התעריפים ומועד כניסתם לתוקף, תפורסם באתר, או לחילופין תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון הנייד של המשתמש שפרטיו נמסרו על ידו ברישום.
 14. למען הסר ספק, המפעילה שומרת על זכותה לדרוש תשלום בגין כל אחד מהשירותים שהיא מציעה(במסגרת האתר, או מחוץ לו).

השימוש באתר ובשירותי המפעילה

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של  האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה במפעילה ו/או בצדדים שלישיים.
 2. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכד' של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 3. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע במפעילה או במשתמשים אחרים או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה לצרוך שירותים הניתנים באתר, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם.
 4. המשתמש מתחייב להימנע מפגיעה בשמה הטוב של המפעילה, ובפרט בכל הנוגע להתנהלותו מול גורמים בחו"ל אשר אליהם הפנתה אותו המפעילה במסגרת מתן השירותים.
 5. המשתמש מתחייב להימנע מלנסות לדלות מידע ו/או קבצי מידע ו/או תכנים אחרים מתוך האתר, בלא אישורה המפורש של המפעילה (בין אם מדובר בתכנים של המפעילה, ובין אם מדובר בתכנים של צדדים שלישיים המוצגים על גבי האתר).
 6. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בכל מידע שיועבר אליו מטעם המפעילה, בלא הרשאה מפורשת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש לא יהיה רשאי להעביר לידי צד שלישי כל מידע ו/או קבצים אשר יישלחו אליו מטעם המפעילה, ובכלל זאת קבצי מידע ופירוט הליכים ו/או דרישות בירוקרטיות לצורך הטסת בעלי חיים.
 7. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ו/או על משתמשיו ו/או על גולשי האתר (בין אם הם רשומים באתר ובין אם לאו), לרבות באמצעים טכנולוגיים, מהפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, לרבות  בתכני המשתמשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר.
 8. כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 9. המשתמש מתחייב ליידע את המפעילה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
 10. המפעילה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה ו/או תוכן ו/או פרסומת שנכנסים לאתר, לפי שיקול דעתה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר, לערוך ולשנות אותו בכל עת.
 11. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל, ואף לחסום את גישתו לאתר של משתמש כלשהו במקרה של הפרות חוזרות של האמור לעיל.
 12. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו של משתמש לצד שלישי כלשהו, ובכלל זאת לרשויות חקירה ו/או לגורמים פרטיים, בכל מקרה בו נחשד המשתמש בביצוע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים

 1. במסגרת השימוש באתר, עשוי המשתמש להתקשר ישירות עם צד שלישי כלשהו. התקשרות זו יכול שתהיה עם גורמים בחו"ל עימם עובדת המפעילה בשיתוף פעולה, עם גורמים בארץ עימם עובדת המפעילה בשיתוף פעולה, או עם מפרסמים אשר יכול שיפרסמו במסגרת האתר. התקשרויות שכאלה יכול שתהיינה כרוכות בתשלום, לאתר ו/או למפעילה ו/או לספקי שירותים אחרים.
 2. מובהר בזאת כי התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, בין במקרה בו נבעה היא מהצעה של האתר, ובין אם נבעה מפרסום כלשהו המופיע באתר, ואף במקרה שבו השירות קשור לשירותי המפעילה, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי, והמפעילה לא תהיה צד לה.
 3. המפעילה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות המפעילה ו/או האתר. המשתמש יהיה אחראי אישית לכל קשר שנוצר ישירות בינו לבין ספקי שירותים כאמור, והמפעילה אינה אחראית לכל בעיה או מחלוקת שייווצרו עקב המפגש בין הצדדים.
 4. למען הסר ספק, המפעילה לא תישא בכל אחריות לאיכות שירותי צד שלישי אשר יסופקו ישירות למשתמש, ו/או לכל חילוקי דעות בעניינים כספיים אשר יכול שיתעוררו בין המשתמש לבין ספק השירותים.
 5. מובהר בזאת כי המפעילה אינה בוחנת את השירותים ו/או את המוצרים המפורסמים במסגרת האתר, ואינה נושאת בשום אחריות על מוצרים ו/או שירותים כאמור, בין אם לא סופקו כלל, ובין אם לא סופקו ברמה נאותה. האחריות בדבר טיבו ו/או איכותו של שירות ו/או כל שירות אחר ניתנים על ידי הספק בלבד ולא על ידי המפעילה.
 6. המפעילה אינה מאפשרת ביטול עסקאות באמצעותה, וכל בקשה כאמור יכול להיות מופנית אך ורק לגורם עימו התקשר המשתמש.
 7. המשתמש נדרש בזאת לעמוד בכל התחייבויותיו במסגרת האתר.
 8. בחלק מהמקרים בהם יתקשר המשתמש עם המפעילה לקבלת שירותים כלשהם, תתקשר המפעילה עם צד שלישי לביצוע אותם שירותים. במקרים אלה, תישא המפעילה באחריות לאותם שירותים, תוך שמירת זכותה לתבוע את הצדדים השלישיים עימם היא קשורה, בתביעת שיפוי בגין כל נזק שייגרם לה.

שירותי ייעוץ וטיפול בהליכים בירוקרטיים

 1. כחלק משירותי האתר/המפעילה, מציעה המפעילה לסייע למשתמש בהשגת טפסים שונים, בפנייה לרשויות שונות, ובמילוי מסמכים שונים.
 2. שירותי ייעוץ אלה כרוכים בתשלום.
 3. יובהר, כי תשלום זה משולם בגין הסיוע בהשגת הטפסים ובמילויים, אך המפעילה אינה ערבה לכך שהאישורים המבוקשים אכן יתקבלו, ו/או שמילוי הטפסים יוביל לתוצאות המיוחלות (כגון: לקבלת פטור ממכסים, לקבלת אישורי יבוא וכד').
 4. במסגרת שירותים אלה, תסייע המפעילה אף בקבלת אישורי יבוא בעלי חיים, ובתיאומים מול עמילי מכס. מובהר, כי מסירת מידע לא מדויק מטעם המשתמש עלולה להוביל לאי-קבלת האישורים המבוקשים.
 5. יתר על כן, מסירת מידע מוטעה לעמילי מכס עלולה להוות עבירה פלילית במדינות שונות. הדיווחים של המפעילה לאותם גורמים יתבססו במלואם על המידע שיסופק על ידי המשתמש, והמשתמש יישא באחריות בגין כל דיווח מטעה.

כרטוס כרטיסי טיסה

 1. המשתמש יהיה רשאי לרכוש בעצמו, ובמישרין מכל חברת תעופה בה יבחר, את כרטיס הטיסה עבור עצמו ו/או עבור בעל החיים שלו. במקרה זה, לא תהיה למפעילה אחריות כלשהי בגין הזמנת הכרטיסים, ואין היא יכולה לערוב לכך שחברת התעופה ממנה יירכש הכרטיס אכן תספק את שירותי ההטסה של בעלי החיים.
 2. זאת ועוד, במקרה בו ייעזר המשתמש בסוכן נסיעות חיצוני למפעילה, לא תישא המפעילה באחריות כלשהי בגין כל טעות שיעשה סוכן הנסיעות האמור.
 3. על אף האמור, יוכל המשתמש להיעזר בשירותיה של המפעילה לרכישת כרטיסים.
 4. המפעילה תהיה רשאית לבצע את הכרטוס בעצמה, או באמצעות סוכן נסיעות חיצוני, עימו היא תתקשר.
 5. במקרה בו תחליט המפעילה להתקשר עם סוכן חיצוני, תפנה המפעילה את הלקוח ישירות לאותו סוכן, וכל התקשרות בין הלקוח לסוכן תיעשה במישרין. במקרה זה, לא תישא המפעילה באחריות כלשהי בגין פעילותו של הסוכן. מובהר, כי המפעילה תהיה רשאית לגבות עמלות ו/או תשלומים מסוכן הנסיעות.
 6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות (בעתיד) לבצע כרטוס באופן עצמאי. לצורך ביצוע הכרטוס, יהיה על המשתמש להעביר למפעילה צילום של דרכונו, וכן ייפוי כוח. באם יעביר המשתמש למפעילה מסמכים אלה, מאשר הוא למפעילה לעשות בהם שימוש, על פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע הכרטוס.
 7. המפעילה ו/או סוכן הנסיעות מקבלים מידע ישירות מחברות התעופה אודות מועדי טיסה, תחנות ביניים וכד'. המפעילה אינה יכולה לערוב לדיוק המידע המתקבל על ידה. כמו כן, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין שינויים כלשהו שייעשו על ידי חברות התעופה, ובכלל זאת שינוי מועדי טיסה, ביטול טיסה, שינוי תחנות ביניים, שינוי בתנאי הטסת בעלי חיים, וכו'.
 8. יובהר, כי בכל מקרה של רכישת כרטיס (בין דרך המפעילה ובין דרך צד שלישי), מוטלת האחריות על המשתמש לוודא את תוקף הוויזה שבידיו. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי במקרה בו יימנע מהמשתמש, ממי מטעמו, או מבעל החיים שלו, לטוס, בשל אי החזקת ויזה בתוקף.
 9. בנוסף לכך, על המשתמש לוודא שיש בידיו אישור להטסת בעל החיים, עובר להזמנת כרטיס הטיסה עבורו. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי במקרה בו יוזמן כרטיס טיסה בטרם התקבלו כל האישורים, וכתוצאה מכך ייאלץ המשתמש לבטל את כרטיס הטיסה, או שבעל החיים יושב למדינת המוצא.

שירותי הסעה, VIP ופנסיון

 1. לצורך הטסת בעל חיים, נדרשים הבעלים לעיתים קרובות להיעזר בשירותים חיצוניים נוספים, כדוגמת פנסיון בעלי חיים, שירותי הסעה מהבית ו/או מהפנסיון לנמל התעופה וכד'. שירותים אלה נדרשים הן במדינת המוצא והן במדינת היעד.
 2. במסגרת השירותים המוצעים, תמליץ המפעילה למשתמש על פנסיון או פנסיונים מסויימים, וכן על שירותי הסעה, VIP וכד'. המשתמש אינו חייב להשתמש בשירותים המוצעים על ידי המפעילה.
 3. בכל מקרה בו יתקשר המשתמש ישירות עם אותם צדדים שלישיים, לא תישא המפעילה באחריות כלשהי בגין השירות שיסופק ו/או בגין תקלות בשירות האמור.
 4. בכל מקרה בו תספק המפעילה את השירותים במישרין, תהיה היא חופשיה לקבוע את מחיר השירות, על פי שיקוליה שלה. המפעילה אינה מתחייבת כי המחיר שתגבה יהיה זהה למחיר אותו יהיה עליה לשלם לצדדים שלישיים אשר יספקו לה את השירותים הנדרשים. יתר על כן, מובהר כי המפעילה פועלת משיקולים עסקיים, ובכוונתה להפיק מרווח רווח מסוים מכל עסקה כאמור.
 5. יוער, כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלות ו/או תשלומים אחרים מגורמים עליהם היא ממליצה, ולמשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין זה.
 6. על פי הזמנת משתמש, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות לבצע בעצמה את שירותי ההסעה האמורים, ובמקרה זה ישלם המשתמש למפעילה ישירות בגין שירות זה.

סיכונים אינהרנטיים בהטסת בעלי חיים

 1. המשתמש מודע לכך שבעלי חיים שונים מגיבים בצורות שונות להטסתם, להסעתם ולאחסונם. זאת, בעיקר על רקע של מצב בריאותי קודם של בעל החיים, וכן על רקע פחד.
 2. המשתמש מודע לסיכונים הכלליים הגלומים בהטסת בעלי חיים, בהסעתם, באחסונם, ובפרט בהטסתם בטיסות ארוכות. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל שינוי /ואו פגיעה ו/או הרעה במצבו הבריאותי של בעל החיים, כתוצאה מהטסתו במסגרת השירותים המוצעים, מהסעתו, ו/או מאחסונו בפנסיון. כמו כן, לא תישא המפעילה באחריות כלשהי בגין פגיעה בבריאותו של בעל החיים, כתוצאה מתחושת פחד שיחוש במסגרת התהליך.
 3. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי, בכל הנוגע להטסתם של כלבים מסוכנים ו/או כלבים בעלי אף פחוס. מובהר, כי בעלי חיים אלה מצויים ברמת סיכון גבוהה יותר בכל הנוגע למצבם הבריאותי והנפשי במהלך טיסות, ובכל מקרה בו יבחר המשתמש להטיס כלב מסוכן או כלב בעל אף פחוס, הרי שהוא נוטל על עצמו את מלוא הסיכון, ולא תהיינה לו כל טענות כלפי המפעילה במקרה בו בעל החיים שלו יחלה, ייפגע, או אף ימות.

חיסון בעלי חיים וטיפולים רפואיים נוספים

 1. הדרישות לחיסון בעלי חיים כתנאי להטסתם ממדינה למדינה, נקבעות בידי רשויות מדינה שונות.
 2. מדינות שונות דורשות טיפולים נוספים לבעלי חיים כתנאי להטסתם, כדוגמת בדיקות דם, החדרת שבב, ולעיתים אף סירוס (לחלק מסוגי בעלי החיים).
 3. המפעילה תפרט בפני המשתמש את רשימת החיסונים והטיפולים הנוספים הנדרשים לצורך הטסת בעל החיים.
 4. המפעילה, תהיה רשאית, אך לא חייבת, להמליץ בפני המשתמש על וטרינר/ים המסוגל/ים לבצע את החיסונים ו/או הטיפולים הנדרשים.
 5. המשתמש לא יהיה מחוייב לבצע את החיסונים ו/או את הטיפולים באמצעות אותם וטרינרים. המשתמש יהיה זכאי להיעזר בשירותיו של כל וטרינר בו יחפוץ.
 6. גם במקרה בו יבחר להשתמש בשירותיו של וטרינר עליו תמליץ המפעילה, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כלפי המפעילה בגין שינוי במצבו הבריאותי של בעל החיים, כתוצאה מהחיסון או מטיפול רפואי אחר.
 7. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלה מאותם וטרינרים, ככל שהמשתמש יבחר לבצע את החיסונים (או טיפולים רפואיים אחרים) באמצעותם. המשתמש מודע לכך כי קיימים סיכונים גם בחיסונם של בעלי חיים, במקרים מסויימים.
 8. מובהר, כי הדרישות האמורות לביצוע חיסונים ו/או טיפולים אחרים הינן דרישות סטטוטוריות של מדינות שונות. במקרה בו יבחר המשתמש שלא לבצע טיפול כאמור, לא תתאפשר הטסת בעל החיים לחלק מהמדינות. למען הסר ספק, במצב זה לא תעמוד למשתמש כל טענה כנגד המפעילה, ולא יושב לו כל תשלום בגין שירותים ו/או מוצרים שנרכשו.
 9. עוד מובהר, כי בשום מקרה לא תהיה למשתמש כל טענה כלפי המפעילה בגין ביצוע טיפולים רפואיים כאמור, ו/או בגין תוצאותיהם. למען הסר ספק, המפעילה רק מספקת מידע בהקשר זה אודות דרישותיהן של מדינות שונות, ואינן מספקת המלצות באשר להשלכות של טיפולים רפואיים כאמור. מובהר, כי חלק מהטיפולים האמורים הינם בלתי-הפיכים, גם במקרה בו יחליט המשתמש לוותר לבסוף על הטסת בעל החיים.

מכירת מוצרים

 1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למכור מוצרים מסויימים במסגרת האתר.
 2. לצורך כך, יתכן שהמפעילה תמכור מוצרים בעצמה, או באמצעות שימוש בספקים חיצוניים.
 3. ככל שהמוצר הנמכר יימכר על ידי צד שלישי חיצוני, הרי שהרכישה תתבצע ישירות מהספק החיצוני, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי המפעילה בכל הקשור להספקת המוצר, לטיבו, למכירתו ו/או להתאמתו לצורך כלשהו.
 4. ככל שמכירת המוצר תבוצע ישירות על ידי המפעילה, יחולו על המכירה דיני מדינת ישראל, ובכלל זאת חוקי הגנת הצרכן, זכות ביטול וכד'.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במסגרת שירותי האתר והמפעילה יוצעו למכירה כלובים ייעודיים להטסת בעלי חיים. יובהר, כי כלובים שונים עונים על הדרישות של חברות תעופה שונות, ולפיכך נדרש ייעוץ פרטני – המתבסס על סוג בעל החיים ועל חברת התעופה המיועדת – עובר לביצוע רכישה של כלוב. למשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי המפעילה במקרה של חוסר התאמה של הכלוב הנרכש, למשימת ההטסה הנדרשת.
 6. יצויין, כי במקרה של רכישת כלוב במסגרת הזמנה של הובלת בעל החיים, יימסר הכלוב למשתמש במדינת היעד, לאחר שבעל החיים יוטס בכלוב. ככל שהמשתמש ירצה לקבל את הכלוב במדינת המוצא, יהא עליו לשלם בגין הטסת הכלוב חזרה למדינת המוצא.

תשלומים

 1. ככלל, שירותי האתר והשירותים המוצעים על ידי המפעילה, יהיו כרוכים בתשלום.
 2. לאחר קבלת פנייה מטעם המשתמש, ולאחר שיחה ראשונית עם נציג המפעילה, יידרש המשתמש לשלם תשלום ראשוני (דמי פתיחת תיק). בסמוך לאחר העברת תשלום זה, תחל המפעילה להעביר למשתמש פרטי/קבצי מידע שונים, בעל פה (טלפונית) או בכתב, המתייחסים לפנייתו. פרטי מידע אלה יכול שיכללו תרשימים ו/או פירוט של ההליכים והמסמכים השונים הנדרשים לצורך הטסתו של בעל חיים ספציפי, ליעד מסוים.
 3. מובהר, כי פרטי / קבצי מידע אלה הינם קניינה הרוחני של המפעילה, והעברתם לידי המשתמש הינה חלק מהשירות המסופק על ידי המפעילה. לפיכך עם קבלתם של הפרטים האמורים – בעל פה או בכתב – לא ניתן יהיה לבטל כל תשלום אשר שולם למפעילה.
 4. מובהר, כי התשלום הראשוני (דמי פתיחת התיק) הינו אך ורק בגין שירות הייעוץ הראשוני, המידע הטלפוני, וקבלת פירוט המסמכים וההליכים הנדרשים לצורך הטסתו של בעל החיים ליעד הקונקרטי. ככל שהמשתמש יחפוץ לקבל מהמפעילה שירותים ו/או מוצרים נוספים, ובכלל זאת שירותים ו/או מוצרים אשר פורטו במסגרת נתוני/קבצי המידע האמורים לעיל, הרי ששירותים ו/או מוצרים אלה יהיו כרוכים בתשלום נוסף. למען הסר ספק, דמי פתיחת התיק לא יכללו את ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך הטסתו של בעל החיים של המשתמש למדינת היעד.
 5. התשלום בגין השירותים יתבצע תמיד מראש, עובר לקבלתו של שירות כלשהו מטעם המפעילה.
 6. כל התשלומים למפעילה יבוצעו במטבע ישראלי – שקל חדש או בדולר אמריקאי, כפי שיוגדר על ידי המפעילה. תשלומים אשר יבוצעו לידי ספקי שירותים זרים יכול שיחויבו במט"ח.
 7. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השירותים ו/או את בסיס גביית התשלומים ו/או את מנגנון התשלום בכל מועד בעתיד ,על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לפרסום שינוי המחירים במסגרת האתר.
 8. במידה והמשתמש יחליט להפסיק את התקשרותו עם האתר ו/או עם המפעילה, לא יושבו לו תשלומים אשר המפעילה החלה לספק את השירותים בגינם, אף אם המפעילה טרם השיגה את התוצאה הרצויה (כגון במצב בו המפעילה החלה בהליכים בירוקרטיים אותם הזמין המשתמש, אך טרם השיגה את האישורים הנדרשים).
 9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותי צד שלישי במסגרת האתר. במקרים אלה, יתכן שתפנה המפעילה את המשתמש ישירות לצד השלישי (תוך ביצוע התשלומים ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי), ויתכן שתבחר המפעילה לספק את השירות בעצמה באמצעות אותו צד שלישי (תוך שהמשתמש משלם למפעילה).
 10. לכל תשלום במסגרת האתר יתווסף מע"מ, כדין.
 11. המשתמש ישלם למפעילה את התשלומים בגינם חוייב, לא יאוחר מהמועד שיקבע על ידי המפעילה. כל איחור בתשלום על-ידי המשתמש עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ובהצמדה, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, החל מהמועד בו היה אמור החוב להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. המשתמש יחוייב גם בהוצאות גבייה (ובכלל זאת שכר טרחת עורכי דין) שיוצאו על ידי המפעילה, בגין גביית חובות, ככל שאלה לא ישולמו במועדם.
 12. חשבונית מס תשלח למשתמש בדואר אלקטרוני, תוך שבועיים מרגע קבלת התשלום בפועל על ידי המפעילה, והכל בכפוף לכל דין.

מדיניות ביטול והחזר תשלומים

 1. תשלום ששולם בגין פתיחת תיק בידי המפעילה לא יוחזר בשום מקרה, וזאת אף אם המשתמש אינו שבע רצון מהשירות שסופק לו. מובהר, כי השירות הראשוני המוצע על ידי המפעילה הינו מתן נתוני מידע טלפונית, או משלוח קבצי מידע, אודות תהליכים ופרוצדורות הדרושים לצורך הטסת בעלי חיים, ולא תישמע כל טענה לפיה משתמש אשר קבל מידע כאמור, לא קיבל תמורה.
 2. תשלומים בגין מוצרים הנמכרים על ידי המפעילה, יוחזרו אך ורק בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ובכפוף לעמידת המשתמש בתנאים להחזרה (כגון: אי שימוש, החזרה באריזה המקורית, והחזרה במסגרת פרק הזמן הקבוע בתקנות).
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משתמש אשר ירכוש כלובים מידי המפעילה (אך לא מידי ספקים שונים אשר עשויים להציע למכירה כלובים במסגרת האתר) יהיה רשאי להחזירם למשרדי המפעילה תוך 14 ימים, בכפוף לכך שלא נעשה בהם כל שימוש (ומבלי שהדבר יאפשר ביטול של הובלת בעל חיים, אותה הזמין המשתמש). על אף האמור לעיל מובהר, כי במקרה בו יוזמן כלוב במידות חריגות, אשר יוזמן ויוכן על פי דרישות פרטניות ומותאמות אישית של המשתמש, לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה.
 4. בכל מקרה של ביטול (בכפוף לאמור לעיל), תגבה המפעילה את דמי ביטול העסקה המקסימליים, המותרים על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. כמו כן, ככל שהתשלום בוצע באמצעות אשראי, תהיה המפעילה רשאית לגבות גם את עמלת הסליקה ששולמה לחברת האשראי. דמי הובלת המוצר לבית המשתמש לא יוחזרו בשום מקרה.
 5. שירותים שיוזמנו מידי המפעילה יהיו ניתנים לביטול רק בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי לא ניתן יהיה לבטל הזמנה של שירותי מידע, ביחס למידע אשר כבר סופק למשתמש.
 6. כמו כן, ביטול של שירותי הארחה ו/או טיסות, ובכלל זאת פנסיון לבעלי חיים, לא יתאפשר אלא בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. מובהר, כי בהתאם לתקנות לא ניתן לבטל שירותי הארחה בחו"ל, ואף הביטול שלשירותי הארחה בישראל מוגבל לתקופה של לא פחות מ- 14 ימים לפני המועד בו אמור להתבצע השירות.
 7. תשלומים שישולמו לצדדים שלישיים עימם עובדת המפעילה, יוחזרו אך ורק בהתאם לחוקים החלים על אותם גופים, ובהתאם למדיניות ההחזרים שלהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי חלק מהגורמים עימם משתפת המפעילה פעולה (כגון: שירות הסעת בעלי חיים בחו"ל, שירות אחסון / פנסיון של בעלי חיים בחו"ל, וטרינרים בחו"ל וכד') הינם גורמים זרים, אשר חוקי הגנת הצרכן הישראליים אינם חלים עליהם, והללו לא יסכימו לבטל הזמנות ו/או להחזיר כספים בכל מקרה שהוא.
 8. במקרה בו תחליט המפעילה, על פי שיקול דעתה, ושלא כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש, להפסיק את מתן השירות למשתמש מסוים (כגון: עקב הפסקת פעילותה באופן כללי, או עקב הפסקת טיפול בסוג בעל חיים מסוים או במדינות יעד מסויימות), תחזיר המפעילה לאותו משתמש את התשלומים ששילם ואשר בגינם לא סופק לו כל שירות או מוצר.

פרטי המשתמש ומדיניות פרטיות

 1. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או למפעילה, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. יחד עם זאת, אי מסירת פרטים מסוימים עשויה למנוע מהמשתמש קבלת חלק משירותי האתר, או להביא למצב בו השירותים שיקבל לא יענו על הנדרש.
 2. המפעילה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לאתר, בין במישרין ובין במסגרת הגלישה באתר, ובמידע נוסף שמסר המשתמש, לצרכים שונים של פעילות המפעילה כפי שתהיה מעת לעת, לרבות: יצירת קשר עם צדדים שלישיים, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור, לרבות דיוור ישיר על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, עבור לקוחות וצדדים שלישיים; המפעילה תבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.
 3. בעת הרישום יתבקש המשתמש להכניס פרטים ליצירת קשר כמו טלפון, כתובת או דוא"ל. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות ו/או עדכונים בדואר אלקטרוני מאת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, ו/או מצדדים שלישיים עימם תעמוד המפעילה בקשר, ובכלל זאת מאשר את השימוש בפרטים האמורים לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש לא תהא לו כל טענה כלפי המפעילה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 4. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהמפעילה תחשוף ו/או תעביר פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו אצלה ממנו ו/או בקשר עם שימוש באתר, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים במפעילה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט. המשתמש  מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של המפעילה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, לרבות במקרה של מכירת המידע לצד שלישי, מיזוג פעילות המפעילה ו/או האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה במקרים כאמור.
 5. למען הסר ספק, המפעילה תהא מחוייבת למלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות ואחר הוראות כל דין החל בישראל.
 6. ככל שהמפעילה תחליט לאסוף מידע על משתמשים ולשמרו, המפעילה תרשום את מאגר המידע שברשותה, כנדרש על פי דין.
 7. כל משתמש באתר יהיה רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל, ביחס לכל מידע המצוי במאגרי המידע של המפעילה, ביחס לאותו משתמש. משתמש המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב באמצעות הודעת דואר אלקטרוני למפעילה לכתובת: info@Pets2Fly.com.
 8. המפעילה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומה של מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.

תוכן משתמש

 1. לעניין פרק זה, "תוכן משתמש" פירושו כל תוכן המועלה לאתר או לדף הפייסבוק של המפעילה על ידי המשתמש, ובכלל זאת תכנים עסקיים, מידע עסקי, מאמרים, שאלות, מידע אודות צדדים שלישיים, פרסומות, ו/או ביקורת ו/או תגובות ביחס למשתמשים אחרים באתר, וכל תוכן אחר אשר יעלה המשתמש לאתר (או לדף הפייסבוק של המפעילה), על פי שיקול דעתו ועל פי שיקול דעת האתר, בכל פורמט שהוא, ובמסגרת כל אחד משירותי ו/או פונקציות האתר.
 2. המפעילה מודיעה בזאת כי בכוונתה להעלות תכנים המפורסמים בדף הפייסבוק שלה, אל אתר האינטרנט שלה. עם העלאת תוכן כלשהו (תמונה, סרטון או טקסט) לדף הפייסבוק של המפעילה, המשתמש נותן למפעילה רשות להעלות תוכן זה לאתר האינטרנט שלה, ולשלבו בכל חומר שיווקי אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי באתר יותקן תוסף אשר ייקח אוטומטית את הביקורות מדף הפייסבוק של המפעילה, ויפרסם אותן באתר. תוסף זה יפרסם באתר גם את הפרופיל של כותב הביקורת, כפי שהופיע בדף הפייסבוק.
 3. המפעילה אינה מתחייבת כי תאשר העלאת תוכן משתמש כלשהו לאתר, ו/או שתאפשר את הצגתו במקום כלשהו באתר.
 4. למען הסר ספק, לא יהיה בהעלאת תוכן כאמור כדי לזכות את מעלה התוכן בתשלום כלשהו, אלא ככל שיוסכם על כך מפורשות בין המפעילה לבין המשתמש – מעלה התוכן.
 5. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ואישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שיפרסם או שיציג בדף הפייסבוק של המפעילה.
 6. המשתמש מתחייב, ביחס לכל תוכן משתמש, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור, וכי לא יעלה תכנים השייכים לצד שלישי ו/או אשר פוגעים בקניינו הרוחני של צד שלישי כלשהו, בלא הסכמתו של אותו צד.
 7. המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע ביחס לצדדים שלישיים, וכי לא יעלה כל מידע אשר יש בו כדי לפגוע בכבודו, בפרטיותו ו/או בצנעת הפרט של צדדים שלישיים כלשהם.
 8. המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע אשר יש בו משום לשון הרע ו/או פגיעה בשמו הטוב של צד שלישי כלשהו, ובכלל זאת ספקי שירותים ו/או משתמשים אחרים המספקים שירותים ו/או מפרסמים תכנים ו/או מידע דרך האתר. למען הסר ספק, העלאת תכנים אודות מצב כלכלי ו/או עסקי של צד שלישי, ו/או העברת ביקורת על התנהלותו שלצד שלישי, יכול שיהיה בהם משום לשון הרע, והמשתמש נדרש לוודא כי התוכן אותו הוא מעלה עומד בדרישות החוק.
 9. כמו כן, יימנע המשתמש מגילוי סודות מסחריים של צד שלישי, מביצוע עוולות מסחריות, ומביצוע כל פעולה שיש בה כדי להוות עילה לתביעה, או העלול לגרום נזק לחברה או לצד שלישי כלשהו.
 10. המשתמש מתחייב כי לא יעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, וכן שלא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, שלא להפר הוראות צנזורה, צווי איסור פרסום (צא"פ), להימנע מפגיעה כלשהי בביטחון המדינה ו/או מפגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 11. בנוסף לאמור, המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן משתמש המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר ו/או לדף הפייסבוק של המפעילה ו/או הקשור עימה, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 12. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה, ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של המשתמש ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן משתמש. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי המפעילה על פי דין.
 13. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן משתמש אשר הועלה לדף הפייסבוק של המפעילה בידי גולשים אחרים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן כאמור.
 14. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן המועלה לאתר בידי משתמשים, ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של המפעילה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן  ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר.
 15. מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת לגבות תוכן משתמש כלשהו, וכי עם מחיקתו של תוכן כלשהו על ידי המפעילה ו/או על ידי המשתמש, מכל סיבה שהיא, יתכן שלא יהיה לו גיבוי ו/או תיעוד.
 16. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן משתמש, בין אם פורסם ובין אם לאו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
 17. בעצם העלאת תוכן משתמש על ידי המשתמש לעמוד הפייסבוק של המפעילה ו/או לאתר, מקנה המשתמש למפעילה /או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל, ובכלל זאת רישיון לעשות שימוש בתוכן המשתמש לצרכים מסחריים. רישיון השימוש האמור כולל גם מתן זכות למפעילה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
 18. המפעילה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן משתמש /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן משתמש מבלי שתהא למשתמש שהעלה את התוכן הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.
 19. המשתמש מאשר בזאת למפעילה לצלם את בעל החיים שברשותו. ידוע למשתמש כי המפעילה עשויה להעלות את התמונות האמורות, או כל תמונה אחרת אותה ישלח אליה המשתמש, לדף הפייסבוק שלה או לכל חומר פרסומי אחר, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין השימוש (המסחרי) בתמונה.

הגבלת אחריות

 1. חלק מהמידע המסופק על ידי המפעילה הינו מידע אשר הגיע לידי המפעילה מצדדים שלישיים (ובכלל זאת משרדי ממשלה, חברות תעופה, וחברות מחו"ל עימן עובדת המפעילה בשיתוף פעולה). אי לכך, המפעילה אינה יכולה לשאת באחריות לנכונות מידע כאמור המסופק על ידה במסגרת השירותים, ו/או להיותו עדכני למועד כלשהו (על אף שהמפעילה תדאג לעדכן את הנתונים שבידיה והמסופקים למשתמשים, מיד עם קבלת עדכון כאמור).
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין:
  1. א. שינוי מדיניות ו/או דרישות של משרדי ממשלה ו/או גופי שלטון כלשהם, ישראליים או זרים, אשר לא הגיעו לידיעתה.
  2. ב. שינויים בזמני ו/או במסלולי טיסה אשר יבוצעו בידי חברות תעופה כלשהן, בלא ידיעתה של המפעילה, או בשל שינויים במזג האוויר או נסיבות כוח עליון.
  3. ג. שינוי בתנאי הפעולה ו/או הפרוצדורות ו/או התשלומים הנדרשים בידי חברות בחו"ל עימן עובדת המפעילה בשיתוף פעולה.
 3. המפעילה אינה יכולה להבטיח את שביעות רצונו המלאה של המשתמש מהשירות / המידע המסופק לו.
 4. לפיכך, האתר, השירותים המוצעים בו, המידע והייעוץ המצויים בו, מסופקים למשתמשים במתכונתם כפי שהיא (As Is). המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, שותפיה, והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, לאיכות השירותים, ו/או לשביעות רצונו של המשתמש מן השירותים, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
 5. המפעילה, מנהליה, שותפיה, והפועלים בשמה, אינם אחראים להתאמת האתר, לרבות השירותים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
 6. ככל שתוצגנה תמונות של מוצרים במסגרת האתר, אשר יועמדו למכירה על ידי המפעילה ו/או על ידי צדדים שלישיים כלשהם, הרי שתמונות אלה תהיינה כלליות, ואינן בהכרח משקפות במדויק את המוצר המתואר. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי דיוקים כאמור.
 7. המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים ו/או המידע בכל זמן שהוא, וכן להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב המפעילה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.
 8. המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותי הייעוץ, ו/או בהסתמכות על שירותים ו/או ייעוץ כלשהו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה.
 9. המפעילה ו/או נציגיה לא יהיו אחראים במקרה בו תסורב כניסתו של בעל חיים כלשהו למדינת יעד, כתוצאה מאי ביצוע פעולות כלשהן כנדרש. יוער, כי במקרה בו מגיע בעל חיים למדינת יעד שלא על פי כל ההליכים הנדרשים, מוכנס בעל החיים להסגר, מוטס חזרה למדינת מהמוצא (על חשבון בעליו), ולעיתים אף מומת. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין אירוע כאמור.
 10. האתר, כמו גם הודעות דוא"ל שיישלחו מהמפעילה למשתמש, כולל גם קישורים לאתרים חיצוניים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן משתמשים, וכולל פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם בשליטת ו/או בבעלות המפעילה. מובהר כי המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור, ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי המפעילה, לרבות תכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן חיצוני כאמור ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
 11. המפעילה רשאית לכלול באתר, כמו גם בהודעות דוא"ל שהיא תשלח למשתמשים, תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות מאמרים, סקרי שוק, מחקרי שוק, פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של המפעילה עצמה.
 12. המפעילה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל המפעילה, או אצל מי מספקיה או מי מטעמה. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.
 13. המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להגן על מערכות המחשוב שלה מפני חדירות. עם זאת, המפעילה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב ו/או חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב שלה. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת המפעילה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר – לרבות מידע שנאגר אודות המשתמש – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מבעליה, עובדיה וכל אחר מטעמה.
 14. בכל מקרה בו תחוייב המפעילה לפצות את המשתמש מסיבה כלשהי מכוח הסכם זה (ועל אף האמור בהסכם זה), סף האחריות של המפעילה יוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש בגין השירותים נושאי הסכם זה, במשך שלושת החודשים האחרונים בהם סופק השירות למשתמש.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו, בלוגו, בקבצי המידע, בעיצוב הגרפי, בקוד, במערכות, בתמונות, במידע, ובשירותים הקשורים בו תהיינה שייכות למפעילה (או לצדדים שלישיים עימם המפעילה עומדת בקשר).
 2. מלוא זכויות הקניין הרוחני בכל קובץ שיישלח למשתמש מטעם המפעילה תהיינה שייכות למפעילה בלבד.
 3. המשתמש לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בכל קובץ ו/או מידע שיישלח אליו מטעם המפעילה, אלא לאחר קבלת אישור מפורש מהמפעילה לצורך השימוש המבוקש על ידו.
 4. המשתמש מוותר בזאת על כל זכויות קנין רוחני בכל תוכן המועלה על ידו לאתר, ולא תהיה לו זכות לקבלת תמורה כלשהי מהמפעילה בגין תוכן כאמור ו/או בגין השימוש בו (אלא אם יוסכם מפורשות אחרת בין הצדדים).
 5. שמה של המפעילה, שם המתחם של האתר, וסימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) של המפעילה ו/או של האתר, הינם קניינה הבלעדי של המפעילה.
 6. המפעילה נותנת בזאת למשתמש זכות מלאה להשתמש במידע המצוי בקבצי המידע שיישלחו אליו, לצרכיו שלו בלבד. המשתמש יהיה רשאי להתקשר ישירות עם גורמים שלישיים לצורך קבלת השירותים המפורטים בקבצי המידע שיועברו אליו מטעם המפעילה.
 7. על אף האמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי למכור את קבצי המידע, במתכונתם כפי שקבלם מהמפעילה, לידי צדדים שלישיים. כמו כן המשתמש לא יהיה רשאי להשתמש בקבצי המידע בדומה למפעילה ו/או באופן המתחרה במפעילה, אלא אם כן קבל אישור בכתב מהמפעילה.
 8. המפעילה ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.
 9. מובהר, כי בכוונת המפעילה לעשות שימוש מסחרי בתכנים באתר. לפיכך, ככל שהמפעילה תהא סבורה כי יש במודעה כלשהי כדי לפגוע באינטרסים מסחריים ו/או כלכליים של האתר ו/או המפעילה ו/או של מפרסמים, תהא המפעילה רשאית למחוק ו/או להגביל תכנים ו/או פרסומות כאמור.

יצירת קשר עם המפעילה

 1. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל שירות הלקוחות או התמיכה הטכנית, לפי העניין, לכתובת הבאה: info@Pets2Fly.com.
 2. על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.
 3. בכל פנייה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה ישירות על ידי צד ג' כלשהו, על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל המפעילה. בכל פנייה ביחס לשירות אשר התשלום בגינו נגבה על ידי המפעילה, על המשתמש לפנות למפעילה.

תנאים נוספים

 1. המפעילה רשאית להפסיק את פעילותה בכלל, ו/או את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. תקנון זה יחול לטובת המפעילה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה. המפעילה רשאית להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה וכד', על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר  מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 4. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש  מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 5. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המשתמש לבין המפעילה, ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו ו/או על ידי המפעילה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי בין המשתמש לבין המפעילה מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 6. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 7. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד המפעילה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת המפעילה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 8. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי המפעילה.
 9. רישומי המפעילה לעניין קביעת גובה חיובי המשתמש ישמשו כראייה מכרעת לנכונותם, והמשתמש יפעל על בסיסם ללא עוררין. לאף אחד מהצדדים לא תעמוד כל טענת קיזוז כנגד משנהו, מכל סיבה שהיא.
 10. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את המפעילה.
Labrador dog and gray cat are looking towards viewer

צור קשר

נשמח לשמוע מכם!

   
  Call Now Button